slide
DIVA Makelaars Landelijk werkzaam, lokaal gespecialiseerd!
DIVA staat voor ‘Ster’:
wij willen dan ook uitblinken in optimale service en kwaliteit
Verkauft

Verkauft: Koningin Wilhelminastraat 1, 3751 DD Bunschoten-Spakenburg

Ausschreibung
Immobilienart Sozialeigentum, Bildungseinrichtung
Grundstück 2.198 m²
Gesamtfläche 1.218 m²
Übergabe Auf Anfrage
Status Verkauft

Hinweis

Übersicht

ALLE KIJKDAGEN ZIJN VOLGEBOEKT..........HELAAS IS HET NIET MEER MOGELIJK OM DIT OBJECT TE BEZICHTIGEN !

Het karakteristieke schoolgebouw in de volksmond bekend als de "van Amerongenschool" staat vanaf nu te koop bij Meerwaerde makelaars.

Dit prominente en centraal gelegen gebouw was meer dan 90 jaar de plek waar onderwijs werd gegeven. Decennia lang kregen vele duizenden leerlingen uit... Mehr Informationen
  • Eckdaten

    Alle Merkmale
    Immobilienart Sozialeigentum, Bildungseinrichtung
    Baujahr 1930
    Status Verkauft
  • Ort

Eckdaten

Angebot
Immobilien-Nr. 06907
Preis Ausschreibung
Gepolstert Ja
Gepolstert Gepolstert
Status Verkauft
Übergabe Auf Anfrage
Letzte Aktualisierung Montag, 31. Mai 2021
Bau
Immobilienart Sozialeigentum, Bildungseinrichtung
Bauform Bestehende Immobilien
Baujahr 1930
Flächen
Grundstück 2.198 m²
Wohnfläche 1.218 m²
Im freien
Nahversorgung Bank bei 500 Metern bis 1000 Metern, Geldmaschine bei 500 Metern bis 1000 Metern, Erholung bei 500 Metern bis 1000 Metern, Restaurant bei 500 Metern bis 1000 Metern, Geschäft bei 500 Metern bis 1000 Metern, Supermarkt innerhalb von 500 Metern
Barrierefreiheit Bushaltestelle innerhalb von 500 Metern, Bahnhof bei 5000 Metern oder mehr
Energieverbrauch
Wärmeschutzklasse F
Amtliche Informationen
Bunschoten K 5342
Bereich 2.198 m²
Angebot Teillos

Beschreibung

ALLE KIJKDAGEN ZIJN VOLGEBOEKT..........HELAAS IS HET NIET MEER MOGELIJK OM DIT OBJECT TE BEZICHTIGEN !

Het karakteristieke schoolgebouw in de volksmond bekend als de "van Amerongenschool" staat vanaf nu te koop bij Meerwaerde makelaars.

Dit prominente en centraal gelegen gebouw was meer dan 90 jaar de plek waar onderwijs werd gegeven. Decennia lang kregen vele duizenden leerlingen uit Bunschoten-Spakenburg hier basisonderwijs van bekende onderwijzers en onderwijzeressen.

Het gebouw staat dan ook bol van de verhalen, anekdotes en emoties. Nu is het tijd voor iets nieuws. Wie durft de uitdaging aan om dit markante gebouw nieuw leven in te blazen door een geweldige invulling te geven aan dit unieke Gemeentelijk Monument.

De huidige bestemming van het gebouw is "Maatschappelijk" maar de Gemeente Bunschoten werkt mee aan een herbestemming van het gebouw. Hierbij is het echter wel van belang dat de herbestemming ruimtelijk verantwoord is en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Op grond hiervan heeft de Gemeente Bunschoten aan "Boei" opdracht gegeven tot een scenario studie.

Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid rapport met een uitwerking van vier voorbeeld scenario's:

Scenario 1) Woningen en kantoorruimte

Scenario 2) Woningen en zorg

Scenario 3) Kantoren en atelierruimte

Scenario 4) Kinderopvang en ouderencentrum

Het volledige rapport van "Boei" met onderbouwing biedt wellicht voor u al de nodige inspiratie. Uiteraard zijn andere scenario's ook mogelijk.

TIJDLIJN EN VERKOOP PROCEDURE:

KIJKDAGEN:

Om alle geïnteresseerde partijen ruimschoots te tijd te geven om het gebouw te bezichtigen zijn een aantal kijkdagen ingepland waarvoor u zich kunt inschrijven bij de verkopende makelaar met een tijdslot van maximaal 1 uur.

Maandag 12 april 13:00 - 17.00 uur
Dinsdag 13 april 13:00 - 17.00 uur
Vrijdag 16 april 13:00 - 17:00 uur
Maandag 19 april 13:00 - 17:00 uur

Nota van inlichtingen:

Na het afronden van de bezichtigingen worden alle schriftelijke vragen van gegadigde partijen gebundeld en door de Gemeente beantwoord in een openbare "nota van inlichtingen" Vervolgens is er nog een mogelijkheid om verduidelijkende schriftelijke vragen te stellen naar aanleiding van de nota van inlichtingen die door de Gemeente Bunschoten in een tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.

Na het communiceren van de "nota van inlichtingen" kunnen de gegadigden vervolgens een bieding uitbrengen vanaf € 800.000,-- kosten koper via een "biedingsformulier" dat door de verkopende makelaar in overleg met de Gemeente Bunschoten is opgesteld. Het biedingsformulier is als bijlage op deze site te downloaden.

De deadline voor het stellen van de schriftelijke vragen in de eerste ronde is vrijdag 23 april om 12 uur.

De beantwoording daarvan vindt plaats op vrijdag 30 april om 12 uur.

De deadline voor het stellen van verduidelijkende schriftelijke vragen is woensdag 5 mei om 12 uur

De beantwoording daarvan vindt plaats op vrijdag 7 mei om 12 uur.

BIEDINGSPROCEDURE:

De biedingsprocedure sluit definitief op vrijdag 28 mei 2021 om 12.00 uur.

Een bod kan alleen met het biedingsformulier, op deze site beschikbaar, uitgebracht worden. Dit biedingsformulier dient uiterlijk, voor de genoemde datum in een gesloten enveloppe, persoonlijk en onder overleg van een geldig identiteitsbewijs, te worden afgegeven bij de receptie van Notariaat Eemmeer, Kolkkamp 1 te Bunschoten.

Een bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Is daar niet aan voldaan, dan is het bod zondermeer ongeldig.

Essentieel is dat elke gegadigde een concreet bedrag vermeld. Een bod als " € 100,00 boven de hoogste van de andere biedingen" is dus geen geldig bod. Om dezelfde reden is het niet mogelijk om het bod achteraf te verhogen.

De biedingsformulieren worden dezelfde dag ten overstaan van de notaris R.W. Minnee verbonden aan Notariaat Eemmeer om 15 uur geopend en vervolgens wordt het object toegewezen aan de hoogst biedende partij.

De notaris maakt een proces verbaal op in de vorm van een akte waarin de gang van zaken rondom de inschrijving wordt vastgelegd.

Wij streven er naar om uiterlijk maandag 1 juni voor 17 uur iedereen te informeren over de uitkomst van het biedingsproces.

Erdgeschoss

Zie voor de indeling, de plattegronden en de uitgebreide omschrijving het "bouwhistorische verkenningsrapport" en de rapportage vanuit de scenario studie.

Alle bijlagen zijn te vinden op onze website www.meerwaerde.nl

Besonderheiten

Bouwhistorie:

Het schoolgebouw is aangeduid als een Gemeentelijk Monument omdat het van algemeen belang is voor de gemeente Bunschoten vanwege zijn architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn gelegen in het feit dat het pand een goed voorbeeld is van een samengestelde gangen school en van een ingetogen expressionistische architectuurstijl.

De school is gebouwd in 1930 onder architectuur van de bekende Amersfoortse architect T. Sikma en in 1939 uitgebreid door de Spakenburgse architect P.F. Koops. Het schoolgebouw met zijn ruimtelijke en functionele samenhang met het schoolplein wordt gezien als een tastbare getuige van de ontwikkelingen op onderwijs- en religieus gebied in Bunschoten. Opvallend is de gaafheid en herkenbaarheid van de oorspronkelijke functie en de detaillering van de bouwmaterialen ondanks latere aanpassingen.

Beschikbaarheid:
Per direct.

Energielabel:
Verkoper heeft geen verplichting om een energielabel af te geven omdat het een beschermd monument betreft.

Gezien het bouwjaar van het object zal een indicatie van het energielabel F of G zijn.

Erfdienstbaarheden:
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de aktes van levering.

Onderzoeksplicht van de koper:
Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud van het object.

Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn.

Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen en bestemming. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper.

Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Asbest:
Er is geen asbestrapportage aanwezig. Aan Verkoper is niet bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt maar gezien het bouwjaar is het niet uitgesloten dat er In de onroerende zaak asbesthoudende stoffen aanwezig kunnen zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. De kosten van eventuele asbestsanering zijn voor rekening en risico van de koper.

Bodem:
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. Er is geen bodemrapportage beschikbaar.

Notaris:
Naar keuze koper.

Zekerheidsstelling:
Een waarborgsom ter grootte van 15 % van de koopsom.

Bijzonderheden:
Alle onderhandelingen en/of overeenstemmingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

De verkoopvoorwaarden van de Gemeente Bunschoten zijn verwoord in een bijlage die is opgenomen bij ‘Brochures’

De belangrijkste verkoopvoorwaarden zijn:

- De koopovereenkomst moet getekend zijn binnen twee weken na besluit van het college van burgemeester en wethouders tot verkoop

- Er moet binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom/bankgarantie gesteld worden van 15% van de koopsom

- In de koopovereenkomst wordt vermeld dat partijen afwijken van het wettelijke conformiteitsvereiste uit artikel 7:17 BW. De koper heeft hiermee niet de
mogelijkheid om de verkoper aan te spreken indien het vastgoed niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn en die de koper mocht
verwachten op grond van de overeenkomst.

- Er moet binnen zes maanden na het tekenen van de koopovereenkomst een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn ingediend.

- De Akte van levering moet passeren binnen één maand nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

- De koopprijs moet aan de gemeente Bunschoten worden voldaan uiterlijk binnen één maand nadat de in artikel 1 genoemde omgevingsvergunning onherroepelijk
is, of indien het verlijden van de akte van levering eerder plaatsvindt, bij het tekenen van de akte van levering

- De verbouwing moet zijn aangevangen binnen één jaar nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

- De verbouwing dient te zijn voltooid binnen 20 maanden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

- Ontheffing door burgemeester en wethouders is mogelijk, indien overschrijding van de termijnen het gevolg is van redenen buiten toedoen van de koper gelegen.

Disclaimer:
Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Grundrisse

ZonZone

Schließen

Zuletzt angesehen